cầu đi bộ

Cầu đi bộ

Cầu C16_Trà Vinh

Cầu gồm 14 nhịp; 3x24.54m + 11x38.2m

Cầu Long Bình 3

Cầu gồm 7 nhịp 3x24.54m+38.2m+3x24.54m

Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Đức Dung